Back
Spotlight

Spotlight

(v)
UK
ˈspɒtlaɪt
US
ˈspɑːtlaɪt
IPA phonetic transcription of "Spotlight" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Spotlight" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/