Back
Mega

Mega

(adj)
UK
ˈmeɡə
US
ˈmeɡə
IPA phonetic transcription of "Mega" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
e
met/met/
bed/bed/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
IPA phonetic transcription of "Mega" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
e
met/met/
bed/bed/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/