Back
Proportions

Proportions

(n)
UK
prəˈpɔːʃənz
US
prəˈpɔrʃənz
IPA phonetic transcription of "Proportions" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Proportions" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/