Back
Employs

Employs

(v)
UK
ɪmˈplɔɪz
US
ɛmˈplɔɪz
IPA phonetic transcription of "Employs" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Employs" vocabulary in American accent
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/