Back
Ipod

Ipod

(n)
UK
ˈaɪ.pɒd
US
ˈaɪ.pɑːd
IPA phonetic transcription of "Ipod" vocabulary in British accent
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Ipod" vocabulary in American accent
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/