Back
Implanted

Implanted

(v)
UK
ɪmˈplɑːntɪd
US
ɪmˈplæntɪd
IPA phonetic transcription of "Implanted" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Implanted" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/