Back
The

The

(art)
UK
ðə
US
ðə
IPA phonetic transcription of "The" vocabulary in British accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
IPA phonetic transcription of "The" vocabulary in American accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/