Back
Social

Social

(adj)
UK
ˈsəʊʃl
US
ˈsoʊʃl
IPA phonetic transcription of "Social" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
IPA phonetic transcription of "Social" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/