Back
Log cabin

Log cabin

(n)
UK
lɒɡ ˈkæbɪn
US
lɔːɡ ˈkæbɪn
IPA phonetic transcription of "Log cabin" vocabulary in British accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Log cabin" vocabulary in American accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/