Back
Mint

Mint

(n)
UK
mɪnt
US
mɪnt
IPA phonetic transcription of "Mint" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Mint" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/