Back
Federal institute of technology

Federal institute of technology

(n)
UK
ˈfɛdərəl ˈɪnstɪtjuːt ɒv tɛkˈnɒləʤi
US
ˈfɛdrəl ˈɪnstəˌtut ʌv tɛkˈnɑləʤi
IPA phonetic transcription of "Federal institute of technology" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
IPA phonetic transcription of "Federal institute of technology" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
u
blue/blu/
two/tu/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/