Back
Go up

Go up

(v)
UK
gəʊ ʌp
US
goʊ ʌp
IPA phonetic transcription of "Go up" vocabulary in British accent
g
give/gɪv/
flag/flæg/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
p
pet/pet/
map/mæp/
IPA phonetic transcription of "Go up" vocabulary in American accent
g
give/gɪv/
flag/flæg/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
p
pet/pet/
map/mæp/