Back
Ruler

Ruler

(n)
UK
ˈruːlə(r)
US
ˈruːlər
IPA phonetic transcription of "Ruler" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
blue/bl/
two/t/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
IPA phonetic transcription of "Ruler" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/