Back
Languished

Languished

(v)
UK
ˈlæŋ.ɡwɪʃt
US
ˈlæŋ.ɡwɪʃt
IPA phonetic transcription of "Languished" vocabulary in British accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Languished" vocabulary in American accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/