Back
Spoke out

Spoke out

(v)
UK
spəʊk aʊt
US
spoʊk aʊt
IPA phonetic transcription of "Spoke out" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Spoke out" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/