Back
Tyrant

Tyrant

(n)
UK
ˈtaɪrənt
US
ˈtaɪrənt
IPA phonetic transcription of "Tyrant" vocabulary in British accent
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
eye//
five/fv/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Tyrant" vocabulary in American accent
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
eye//
five/fv/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/