Back
Circle

Circle

(n)
UK
ˈsɜːkl
US
ˈsɜːrkl
IPA phonetic transcription of "Circle" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
l
leg/leg/
love/lʌv/
IPA phonetic transcription of "Circle" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
r
red/red/
try/traɪ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
l
leg/leg/
love/lʌv/