Back
Creatures of habit

Creatures of habit

(n)
UK
ˈkriːʧəz ɒv ˈhæbɪt
US
ˈkriʧərz ʌv ˈhæbət
IPA phonetic transcription of "Creatures of habit" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
heat/ht/
see/s/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Creatures of habit" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/