Back
Parents

Parents

(n)
UK
ˈpeərənts
US
ˈpɛrənts
IPA phonetic transcription of "Parents" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
where/w(r)/
air/(r)/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Parents" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/