Back
Extra

Extra

(n)
UK
ˈekstrə
US
ˈekstrə
IPA phonetic transcription of "Extra" vocabulary in British accent
e
met/met/
bed/bed/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
IPA phonetic transcription of "Extra" vocabulary in American accent
e
met/met/
bed/bed/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/