Back
Stripes

Stripes

(n)
UK
straɪps
US
straɪps
IPA phonetic transcription of "Stripes" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Stripes" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/