Back
Dominated

Dominated

(v)
UK
ˈdɒmɪneɪtɪd
US
ˈdɑməˌneɪtəd
IPA phonetic transcription of "Dominated" vocabulary in British accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Dominated" vocabulary in American accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/