Back
Quantities

Quantities

(n)
UK
ˈkwɒntɪtiz
US
ˈkwɑntətiz
IPA phonetic transcription of "Quantities" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Quantities" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/