Back
Combined

Combined

(v)
UK
kəmˈbaɪnd
US
kəmˈbaɪnd
IPA phonetic transcription of "Combined" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
b
bad/bæd/
lab/læb/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Combined" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
b
bad/bæd/
lab/læb/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/