Back
Workshop

Workshop

(n)
UK
ˈwɜːkʃɒp
US
ˈwɜːrkʃɑːp
IPA phonetic transcription of "Workshop" vocabulary in British accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
p
pet/pet/
map/mæp/
IPA phonetic transcription of "Workshop" vocabulary in American accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
r
red/red/
try/traɪ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
p
pet/pet/
map/mæp/