Back
Politician

Politician

(n)
UK
ˌpɒləˈtɪʃn
US
ˌpɑːləˈtɪʃn
IPA phonetic transcription of "Politician" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Politician" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/