Back
Nature

Nature

(n)
UK
ˈneɪtʃə(r)
US
ˈneɪtʃər
IPA phonetic transcription of "Nature" vocabulary in British accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
IPA phonetic transcription of "Nature" vocabulary in American accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/