Back
Blonde

Blonde

(n)
UK
blɒnd
US
blɑːnd
IPA phonetic transcription of "Blonde" vocabulary in British accent
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Blonde" vocabulary in American accent
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/