Back
Rotting manure

Rotting manure

(n)
UK
ˈrɒtɪŋ məˈnjʊə
US
ˈrɑtɪŋ məˈnʊr
IPA phonetic transcription of "Rotting manure" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊə
pure/pjʊə(r)/
tourist/ˈtʊərɪst/
IPA phonetic transcription of "Rotting manure" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
r
red/red/
try/traɪ/