Back
Litter

Litter

(n)
UK
ˈlɪtə(r)
US
ˈlɪtər
IPA phonetic transcription of "Litter" vocabulary in British accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
IPA phonetic transcription of "Litter" vocabulary in American accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/