Back
Insects

Insects

(n)
UK
ˈɪnsɛkts
US
ˈɪnˌsɛkts
IPA phonetic transcription of "Insects" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Insects" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/