Back
Morning

Morning

(n)
UK
ˈmɔːnɪŋ
US
ˈmɔːrnɪŋ
IPA phonetic transcription of "Morning" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
IPA phonetic transcription of "Morning" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
r
red/red/
try/traɪ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/