Back
Chocolate cake

Chocolate cake

(n)
UK
ˈʧɒkəlɪt keɪk
US
ˈʧɔklət keɪk
IPA phonetic transcription of "Chocolate cake" vocabulary in British accent
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
IPA phonetic transcription of "Chocolate cake" vocabulary in American accent
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
k
cat/kæt/
school/skuːl/