Back
Flavorings

Flavorings

(n)
UK
ˈfleɪvərɪŋz
US
ˈfleɪvərɪŋz
IPA phonetic transcription of "Flavorings" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Flavorings" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/