Back
Enable

Enable

(v)
UK
ɪˈneɪbl
US
ɪˈneɪbl
IPA phonetic transcription of "Enable" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
IPA phonetic transcription of "Enable" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/