Back
Threats

Threats

(n)
UK
θrɛts
US
θrɛts
IPA phonetic transcription of "Threats" vocabulary in British accent
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Threats" vocabulary in American accent
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/