Back
Strategies

Strategies

(n)
UK
ˈstrætɪʤiz
US
ˈstrætəʤiz
IPA phonetic transcription of "Strategies" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Strategies" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/