Back
King of birds

King of birds

(n)
UK
kɪŋ ɒv bɜːdz
US
kɪŋ ʌv bɜrdz
IPA phonetic transcription of "King of birds" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "King of birds" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/