Back
Competitors

Competitors

(n)
UK
kəmˈpɛtɪtəz
US
kəmˈpɛtətərz
IPA phonetic transcription of "Competitors" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Competitors" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/