Back
Rings

Rings

(n)
UK
rɪŋz
US
rɪŋz
IPA phonetic transcription of "Rings" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Rings" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/