Back
Newly birthed kittens

Newly birthed kittens

(n)
UK
ˈnjuːli bɜːθt ˈkɪtnz
US
ˈnuli bɜrθt ˈkɪtənz
IPA phonetic transcription of "Newly birthed kittens" vocabulary in British accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Newly birthed kittens" vocabulary in American accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
u
blue/blu/
two/tu/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/