Back
Watch out

Watch out

(v)
UK
wɒʧ aʊt
US
wɑʧ aʊt
IPA phonetic transcription of "Watch out" vocabulary in British accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
now/n/
out/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Watch out" vocabulary in American accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
now/n/
out/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/