Back
To

To

(prep)
UK
US
IPA phonetic transcription of "To" vocabulary in British accent
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
IPA phonetic transcription of "To" vocabulary in American accent
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/