Back
Power

Power

(n)
UK
ˈpaʊə(r)
US
ˈpaʊər
IPA phonetic transcription of "Power" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
now/n/
out/t/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
IPA phonetic transcription of "Power" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
now/n/
out/t/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/