Back
Opponent

Opponent

(n)
UK
əˈpəʊnənt
US
əˈpoʊnənt
IPA phonetic transcription of "Opponent" vocabulary in British accent
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Opponent" vocabulary in American accent
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/