Back
Fans of water

Fans of water

(n)
UK
fænz ɒv ˈwɔːtə
US
fænz ʌv ˈwɔtər
IPA phonetic transcription of "Fans of water" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
IPA phonetic transcription of "Fans of water" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/