Back
Politics

Politics

(n)
UK
ˈpɒlətɪks
US
ˈpɑːlətɪks
IPA phonetic transcription of "Politics" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Politics" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/