Back
Social animals

Social animals

(n)
UK
ˈsəʊʃəl ˈænɪməlz
US
ˈsoʊʃəl ˈænəməlz
IPA phonetic transcription of "Social animals" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Social animals" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/