Back
Sibling

Sibling

(n)
UK
ˈsɪblɪŋ
US
ˈsɪblɪŋ
IPA phonetic transcription of "Sibling" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
IPA phonetic transcription of "Sibling" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/