Back
Replicated

Replicated

(v)
UK
ˌreplɪˈkeɪtɪd
US
ˌreplɪˈkeɪtɪd
IPA phonetic transcription of "Replicated" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Replicated" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/